TIETOSUOJASELOSTE

KAUPPAKESKUS PLAZAN VERKKOSIVUJEN JA ASIAKASTIETOJEN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄT

KOy Vilhonkatu 8
Y-tunnus 0225223–6
Vilhonkatu 8
24100 Salo

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT
anne.kitula@plaza-salo.fi
Puh. +358 44 354 1140

REKISTERIN NIMI

Kauppakeskus Plazan verkkosivujen asiakasrekisteri
Kauppakeskus Plazan kameravalvonta

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Rekisteröidyistä kerättävien henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on kauppakeskus Plazan asiakkaan ja Plazan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kauppakeskus Plazan toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, liiketilojen vuokraamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja kauppakeskus Plazan palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Kauppakeskus Plazan verkkopalvelun kautta on mahdollista lähettää palautetta, kysymyksiä ja kommentteja kauppakeskukselle. Mikäli palautteen lähettäjä haluaa viestiinsä vastauksen, tulee lähettäjän ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja yhteystietoja käytetään asiakasyhteydenpitoa varten.

Kauppakeskus Plaza käsittelee henkilötietoja myös kiinteistön kunnossapidon ja vikailmoitusten hoitamisessa. Henkilötietoja käsitellään myös valvontakameroiden nauhoittamisen yhteydessä. Keräämme kameravalvontatietoja turvallisuuden ja oikeusturvan varmistamiseksi kauppakeskuksen kiinteistössä sekä sen pihapiirissä kuten sisäänkäyntien läheisyydessä ja parkkihallissa. Käytämme tietoja väärinkäytösten sekä rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn. Ilmoitamme kameravalvonnasta kylteillä niissä tiloissa ja alueilla, joihin kamerat on sijoitettu.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA REKISTERÖITYJEN RYHMÄ

Rekisteri sisältää seuraavia asiakassuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Yhteydenottolomakkeen kautta tulleet henkilön perustiedot:
nimi (ei pakollinen)
sähköpostiosoite (ei pakollinen)
puhelin (ei pakollinen)

Kamerajärjestelmien tiedot:
Kameravalvontatiedot sisältävät tiedot kameroiden valvonta-alueella liikkuvista henkilöistä. Videokuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja. Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa.

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään seuraavassa tilanteessa:
kun rekisteröity on kauppakeskus Plazaan yhteydessä verkkosivujen palautelomakkeen tai suoran sähköpostin kautta

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOJEN LUOVUTUS

Henkilötietoja luovutetaan säännöllisesti seuraaville tahoille:
mainostoimisto (verkkosivujen ylläpito)
kauppakeskusjohto, kiinteistöhuolto, järjestyksenvalvonta

KOy Vilhonkatu 8 käyttää kauppakeskuksen verkkosivuihin, järjestyksenvalvontaan ja kiinteistön ylläpitopalveluihin ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät rekisteröityjen henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen esim. ko. järjestelmän ylläpidon ja viankorjauksen toteuttamiseksi sekä promootion tai yhteydenoton hoitamiseksi.

Tallentavia tietoja (mm. rikosepäilytapauksissa) voidaan luovuttaa vain poliisille tai muille viranomaisille lainsäädännön mukaisesti, joilla on oikeus saada rekisteristä tietoja. Rekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietoja säilytetään kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

Kameravalvonta:

Rekisterien ylläpidon johdosta tulevat kirjalliset asiakirjat arkistoidaan ja niitä säilötään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritetyillä henkilöillä (vartiointiliike, tietojen käsittelijät).

Digitaalisessa muodossa (tietokoneen, palvelimen tai vastaavan kovalevy) oleva rekisteri on lukitussa ja valvotussa tilassa. Rekisterin tietoja säilötään tarkoituksen edellyttämä ajanjakso, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Tiedot tuhotaan automaattisesti tallentamalla uutta tietoa niiden päälle. Tietojen käyttö tapahtuu kovalevyltä tulostamalla, kopioimalla tai monitorivalvonnalla.

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain erikseen tietojen käsittelyyn valtuutetut henkilöt.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Tietoihin pääsy tapahtuu lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisena tässä̈ rekisteriselosteessa mainitulle rekisterinpitäjälle ja pyyntö̈ on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

KOy Vilhonkatu 8, 17.4.2023